داستان آبیدیک

ذ


ذائقه
http://abidic.com/word/ذائقه

taste

ذابح
http://abidic.com/word/ذابح

slaughterer

ذات
http://abidic.com/word/ذات

nature

ذات الثمن
http://abidic.com/word/ذات الثمن

octant

ذات الریه
http://abidic.com/word/ذات الریه

Pneumonia

ذات گرا
http://abidic.com/word/ذات گرا

nativist

ذات گرایی
http://abidic.com/word/ذات گرایی

nativism

ذات لایزال
http://abidic.com/word/ذات لایزال

Eternal Being

ذاتالجنب
http://abidic.com/word/ذاتالجنب

pleurisy

ذاتی
http://abidic.com/word/ذاتی

inherent

ذاتی کردن
http://abidic.com/word/ذاتی کردن

substantivize

ذاتیت
http://abidic.com/word/ذاتیت

nature

ذبح
http://abidic.com/word/ذبح

sacrifice of an animal

ذبح کردن
http://abidic.com/word/ذبح کردن

kill

ذبیح
http://abidic.com/word/ذبیح

sacrificed

ذخائر استراتژیک نفت
http://abidic.com/word/ذخائر استراتژیک نفت

strategic petroleum reserve

ذخائر قطعی
http://abidic.com/word/ذخائر قطعی

proven reserves

ذخائر گاز
http://abidic.com/word/ذخائر گاز

Gas Reserves

ذخایر
http://abidic.com/word/ذخایر

resources

ذخایر احتمالی
http://abidic.com/word/ذخایر احتمالی

probable reserves

ذخایر قطعی
http://abidic.com/word/ذخایر قطعی

proven reserves

ذخایر مس پورفیری
http://abidic.com/word/ذخایر مس پورفیری

porphyry Cu deposits

ذخایر معدنی
http://abidic.com/word/ذخایر معدنی

mineral reserves

ذخیره
http://abidic.com/word/ذخیره

reserve for uncollected taxes

ذخیره آبراهه
http://abidic.com/word/ذخیره آبراهه

Channel  storage

ذخیره احتیاطی
http://abidic.com/word/ذخیره احتیاطی

safety stock

ذخیره ارزشیابی
http://abidic.com/word/ذخیره ارزشیابی

valuation allowance

ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان
http://abidic.com/word/ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان

compensated absences

ذخیره تازه دادن
http://abidic.com/word/ذخیره تازه دادن

replenish

ذخیره تفاضلی
http://abidic.com/word/ذخیره تفاضلی

incremental allowance

ذخیره توزیع دوز
http://abidic.com/word/ذخیره توزیع دوز

store dose distribution

ذخیره چالابی
http://abidic.com/word/ذخیره چالابی

Depression storage

ذخیره حسابهای لاوصول
http://abidic.com/word/ذخیره حسابهای لاوصول

uncollectible accounts allowance

ذخیره داشتن
http://abidic.com/word/ذخیره داشتن

reserve

ذخیره زیان های وام
http://abidic.com/word/ذخیره زیان های وام

provision for loan losses

ذخیره زیانهای قابل پیش بینی
http://abidic.com/word/ذخیره زیانهای قابل پیش بینی

provision for foreseeable losses

ذخیره ساحلی
http://abidic.com/word/ذخیره ساحلی

Bank storage

ذخیره ساز ترکیبی انرژی
http://abidic.com/word/ذخیره ساز ترکیبی انرژی

Hybrid energy storage


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code