داستان آبیدیک

ر


رئال مادرید
http://abidic.com/word/رئال مادرید

Real Madrid

رأس
http://abidic.com/word/رأس

vertex

رأس تنها
http://abidic.com/word/رأس تنها

isolated vertex

رأس ساکروم
http://abidic.com/word/رأس ساکروم

apex of sacrum

رأسا
http://abidic.com/word/رأسا

independently

رآلیسم
http://abidic.com/word/رآلیسم

realism

رئوس مطالب
http://abidic.com/word/رئوس مطالب

Outlines

رئونیون
http://abidic.com/word/رئونیون

Reunion

رآکتور
http://abidic.com/word/رآکتور

reactor

رآکتور اتمی
http://abidic.com/word/رآکتور اتمی

nuclear reactor

رآکتور فراگرمایی
http://abidic.com/word/رآکتور فراگرمایی

epithermal reactor

رأی
http://abidic.com/word/رأی

Vote

رؤیای روز
http://abidic.com/word/رؤیای روز

Day dream

رؤیت تبلیغاتی
http://abidic.com/word/رؤیت تبلیغاتی

Advertising exposure

رئیس
http://abidic.com/word/رئیس

manager

رئیس اداره ثبت املاک و اسناد
http://abidic.com/word/رئیس اداره ثبت املاک و اسناد

the head of Organization for registration of deeds and landed property

رئیس الوزراء
http://abidic.com/word/رئیس الوزراء

prime minister

رئیس الوزرائ
http://abidic.com/word/رئیس الوزرائ

prime minister

رئیس بانک مرکزی
http://abidic.com/word/رئیس بانک مرکزی

governor

رئیس بخش
http://abidic.com/word/رئیس بخش

Head of Department

رئیس تشریفات
http://abidic.com/word/رئیس تشریفات

protocol chiefs

رئیس جمهور
http://abidic.com/word/رئیس جمهور

President

رئیس جمهور منتخب
http://abidic.com/word/رئیس جمهور منتخب

president-elect

رئیس جمهوری
http://abidic.com/word/رئیس جمهوری

presidentship

رئیس حسابداری
http://abidic.com/word/رئیس حسابداری

Controller

رئیس دیوان عالی
http://abidic.com/word/رئیس دیوان عالی

chief justice

رئیس ستاد مشترک
http://abidic.com/word/رئیس ستاد مشترک

chief of staff

رئیس مجلس
http://abidic.com/word/رئیس مجلس

Speaker of the House

رئیس هیات مدیره
http://abidic.com/word/رئیس هیات مدیره

chairperson of the board

رئیس واحد سازمانی
http://abidic.com/word/رئیس واحد سازمانی

Head of organizational department

رئیس کارگزینی
http://abidic.com/word/رئیس کارگزینی

Staff Manager

رائس
http://abidic.com/word/رائس

leader

راب فریزر
http://abidic.com/word/راب فریزر

Rob Frazer

راب مالی
http://abidic.com/word/راب مالی

Rob Malley

رابرت کاپلان
http://abidic.com/word/رابرت کاپلان

Robert Kaplan


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code