داستان آبیدیک

س


سئوال
http://abidic.com/word/سئوال

question

سئوال کردن
http://abidic.com/word/سئوال کردن

ask

سئوالات منتشر شده
http://abidic.com/word/سئوالات منتشر شده

released questions

سئول
http://abidic.com/word/سئول

Seoul

ساؤس
http://abidic.com/word/ساؤس

politician

سائق احشایی
http://abidic.com/word/سائق احشایی

Visceral drive

سائق ثانوی
http://abidic.com/word/سائق ثانوی

Secondary drive

سائق کاوش
http://abidic.com/word/سائق کاوش

Exploratory drive

سائوتومه و پرنسیپ
http://abidic.com/word/سائوتومه و پرنسیپ

Sao Tome & Principe

ساب
http://abidic.com/word/ساب

LASH

ساب آراکنوئید
http://abidic.com/word/ساب آراکنوئید

Subarachnoid

ساب زدن
http://abidic.com/word/ساب زدن

grinding

ساباط
http://abidic.com/word/ساباط

penthouse

سابع
http://abidic.com/word/سابع

seventh

سابق
http://abidic.com/word/سابق

former

سابقا
http://abidic.com/word/سابقا

previously

سابقه
http://abidic.com/word/سابقه

Record

سابقه دار
http://abidic.com/word/سابقه دار

precedented

سابقه ی خانوادگی
http://abidic.com/word/سابقه ی خانوادگی

family history

سابقهبد
http://abidic.com/word/سابقهبد

infamy

سابقهپر
http://abidic.com/word/سابقهپر

scape

سابقی
http://abidic.com/word/سابقی

former

سابگ
http://abidic.com/word/سابگ

collision-avoidance system

سابو
http://abidic.com/word/سابو

FLASH

سابکول
http://abidic.com/word/سابکول

subcooling

سابیکولوم
http://abidic.com/word/سابیکولوم

Subiculum

ساتراپ
http://abidic.com/word/ساتراپ

satrap

ساتگین
http://abidic.com/word/ساتگین

large cup

ساتن
http://abidic.com/word/ساتن

sateen

ساتور
http://abidic.com/word/ساتور

cleaver

ساتین
http://abidic.com/word/ساتین

satin

ساج
http://abidic.com/word/ساج

teak

ساجده
http://abidic.com/word/ساجده

prostrate worshipper


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code