داستان آبیدیک

سابقه

sâbeqe


english

1 general:: Record, precedence, background

transnet.ir

2 Law:: example

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: standing <[the Recorder of London] is the judge of the Court of Quarter sessions, and of the Borough Court of Record, and must be a barrister of not less than five years’ standing – JBS>

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: (loosely, esp infml) bad records; records of criminal conviction (and imprisonment)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code