داستان آبیدیک

ش


شئ پرستی
http://abidic.com/word/شئ پرستی

Fetishism

شاباش
http://abidic.com/word/شاباش

gift

شابور
http://abidic.com/word/شابور

Shabbur

شابک شماره انتشار بین المللی کتاب
http://abidic.com/word/شابک شماره انتشار بین المللی کتاب

ISBN

شاپ فاکس
http://abidic.com/word/شاپ فاکس

Shop Fox

شاپو
http://abidic.com/word/شاپو

porkpie hat

شاتل
http://abidic.com/word/شاتل

shuttle

شاتون
http://abidic.com/word/شاتون

connecting rod

شاخ
http://abidic.com/word/شاخ

branch

شاخ به شاخ شدن
http://abidic.com/word/شاخ به شاخ شدن

crash head-on

شاخ مانند
http://abidic.com/word/شاخ مانند

corneous

شاخ و برگ
http://abidic.com/word/شاخ و برگ

foliage

شاخ وبرگ
http://abidic.com/word/شاخ وبرگ

foliage

شاخابه
http://abidic.com/word/شاخابه

inlet

شاخال
http://abidic.com/word/شاخال

brushwood

شاخچه
http://abidic.com/word/شاخچه

small horn

شاخسار
http://abidic.com/word/شاخسار

grove

شاخص
http://abidic.com/word/شاخص

point of reference

شاخص اجتماعی
http://abidic.com/word/شاخص اجتماعی

Social indicator

شاخص ارزش فعلی
http://abidic.com/word/شاخص ارزش فعلی

present value index

شاخص اطمینان
http://abidic.com/word/شاخص اطمینان

confidence index

شاخص اعتبار
http://abidic.com/word/شاخص اعتبار

Validity index

شاخص اقتصادی
http://abidic.com/word/شاخص اقتصادی

Economic indicator

شاخص بازار
http://abidic.com/word/شاخص بازار

Market index

شاخص بازدهی
http://abidic.com/word/شاخص بازدهی

output index

شاخص بازرا با وزن مساوی
http://abidic.com/word/شاخص بازرا با وزن مساوی

equal weighted marker index

شاخص برداشت
http://abidic.com/word/شاخص برداشت

Harvest index

شاخص بس پراکندگی
http://abidic.com/word/شاخص بس پراکندگی

polydispersity index

شاخص بهای عمده فروشی
http://abidic.com/word/شاخص بهای عمده فروشی

Wholesale price index (WPI)

شاخص پراکندگی
http://abidic.com/word/شاخص پراکندگی

Index of dispersion

شاخص تمرکز
http://abidic.com/word/شاخص تمرکز

concentration index

شاخص جامع ولیولاین
http://abidic.com/word/شاخص جامع ولیولاین

value line composite index

شاخص حریق
http://abidic.com/word/شاخص حریق

burning index

شاخص حیاتی
http://abidic.com/word/شاخص حیاتی

Vital index


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code