داستان آبیدیک

ش


شئ پرستی
http://abidic.com/word/شئ پرستی

Fetishism

شأن
http://abidic.com/word/شأن

status

شأن زبان واره
http://abidic.com/word/شأن زبان واره

creole

شأن میانجی
http://abidic.com/word/شأن میانجی

pidgin

شاباش
http://abidic.com/word/شاباش

gift

شابور
http://abidic.com/word/شابور

Shabbur

شابک شماره انتشار بین المللی کتاب
http://abidic.com/word/شابک شماره انتشار بین المللی کتاب

ISBN

شاپ فاکس
http://abidic.com/word/شاپ فاکس

Shop Fox

شاپو
http://abidic.com/word/شاپو

porkpie hat

شاپور دوم
http://abidic.com/word/شاپور دوم

Shapur II

شاتل
http://abidic.com/word/شاتل

shuttle

شاتون
http://abidic.com/word/شاتون

connecting rod

شاخ
http://abidic.com/word/شاخ

branch

شاخ به شاخ شدن
http://abidic.com/word/شاخ به شاخ شدن

crash head-on

شاخ مانند
http://abidic.com/word/شاخ مانند

corneous

شاخ و برگ
http://abidic.com/word/شاخ و برگ

foliage

شاخ وبرگ
http://abidic.com/word/شاخ وبرگ

foliage

شاخابه
http://abidic.com/word/شاخابه

inlet

شاخال
http://abidic.com/word/شاخال

brushwood

شاخچه
http://abidic.com/word/شاخچه

small horn

شاخسار
http://abidic.com/word/شاخسار

grove

شاخص
http://abidic.com/word/شاخص

point of reference

شاخص آسیب ترکیبی
http://abidic.com/word/شاخص آسیب ترکیبی

combined damage index

شاخص آماری
http://abidic.com/word/شاخص آماری

Statistical index

شاخص اثر پذیری
http://abidic.com/word/شاخص اثر پذیری

influence index

شاخص اجتماعی
http://abidic.com/word/شاخص اجتماعی

Social indicator

شاخص ارزش فعلی
http://abidic.com/word/شاخص ارزش فعلی

present value index

شاخص ارزیابی عملکرد
http://abidic.com/word/شاخص ارزیابی عملکرد

Performance evaluation measure

شاخص اطمینان
http://abidic.com/word/شاخص اطمینان

confidence index

شاخص اعتبار
http://abidic.com/word/شاخص اعتبار

Validity index

شاخص اقتصادی
http://abidic.com/word/شاخص اقتصادی

Economic indicator

شاخص انتگرال هیپسومتری
http://abidic.com/word/شاخص انتگرال هیپسومتری

Hipsometry integral(HI)

شاخص بارگذاری
http://abidic.com/word/شاخص بارگذاری

loading index

شاخص بازار
http://abidic.com/word/شاخص بازار

Market index


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code