داستان آبیدیک

شاپور دوم


english

1 History:: Shapur II

دهها شهر و شهرک از آغاز زمامداری شاپور یکم تا پایان پادشاهی شاپور دوم بنیاد گذارده شد ولی بر پایه‌ی منابع اسلامی، پس از شاپور دوم تا زمان قباد یکم (در درازای سد و ده سال) شهری در ایران بنیان گذاشته نشد. شاپور دوم در همین راستا، بخشی از نامه‌‌ای را که شاپور دوم به کنستانتین امپراتور روم در سال ۳۵۷ نوشت، می‌خوانیم: بیشترینمردم جلگه‌ی میانرودان، غیر ایرانی تبارهای مسیحی بودند.یکی از دلایل افزایش جمعیت مسیحیان در ایران و بویژه در میانرودان، کوچ دادن شمار چشمگیری از مسیحیان از «سیلیچیا» و «کاپادوکیه» (سوریه کنونی) به فرمان شاپور یکم و شاپور دوم به ایران در سده های پیشین و ماندگار نمودن اینان در میانرودان بود.بخش بزرگی از مردم تیسفون، پایتخت کشور، و پیرامون آنرا آرامیها، آسوریها و اعرابی تشکیل می‌دادند که مسیحی بودند. شاپور دوم در گسترش و آبادانی تیسفون کوشیده بود و از آن پس بر اهمیت شهر افزوده شد.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code