داستان آبیدیک

ض


ضابط
http://abidic.com/word/ضابط

executive officer

ضابطه
http://abidic.com/word/ضابطه

standard

ضابطه حرکت جمعیت
http://abidic.com/word/ضابطه حرکت جمعیت

population movement criterion

ضارب
http://abidic.com/word/ضارب

assailant

ضال
http://abidic.com/word/ضال

misleading

ضامن
http://abidic.com/word/ضامن

bondsman

ضامن اسلحه
http://abidic.com/word/ضامن اسلحه

safety lock

ضامن پارو
http://abidic.com/word/ضامن پارو

rowlock

ضامن دار کردن
http://abidic.com/word/ضامن دار کردن

ratchet

ضامن شدن
http://abidic.com/word/ضامن شدن

bail

ضامن کردن
http://abidic.com/word/ضامن کردن

guarantee

ضامندار
http://abidic.com/word/ضامندار

protected

ضاهر بین
http://abidic.com/word/ضاهر بین

superficial observer

ضاهر ساختن
http://abidic.com/word/ضاهر ساختن

reveal

ضایع
http://abidic.com/word/ضایع

futile

ضایع کردن
http://abidic.com/word/ضایع کردن

spoil

ضایعات
http://abidic.com/word/ضایعات

waste

ضایعات اینتراتوراسیک
http://abidic.com/word/ضایعات اینتراتوراسیک

Intrathorathic injuries

ضایعات تولید
http://abidic.com/word/ضایعات تولید

Waste Products

ضایعات سنگ گرانیت
http://abidic.com/word/ضایعات سنگ گرانیت

granite waste

ضایعات غله
http://abidic.com/word/ضایعات غله

pug

ضایعات فضاگیر
http://abidic.com/word/ضایعات فضاگیر

Space occupying lesion

ضایعات گرانیت خرد شده
http://abidic.com/word/ضایعات گرانیت خرد شده

crushed granite waste

ضایعه
http://abidic.com/word/ضایعه

loss

ضایعه مغزی
http://abidic.com/word/ضایعه مغزی

Brain lesion

ضبات
http://abidic.com/word/ضبات

filing


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code