داستان آبیدیک
معنی کلمه ضایع کردن ، معنی اصطلاح ضایع کردن ، به ضایع کردن چی می گن؟ ، ضایع کردن چی می شه؟، واژه ضایع کردن ، معادل ضایع کردن ، ضایع کردن synonym , ضایع کردن definition , ضایع کردن meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 295 میلی ثانیه.