داستان آبیدیک

ضایعات

zâ-ye-ât


english

1 general:: damages, losses, spoilage, scrap, Wastage

transnet.ir

2 Industrial engineering:: Waste

واژگان شبکه مترجمین ایران

3 Poultry Terminology:: waste

واژگان شبکه مترجمین ایران

4 Law:: wastage; loss

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

5 Law:: ravage; ruin

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

6 Law:: scraps

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

حیتن 23 اسفند 1402
ضایعاتی
0    0
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code