داستان آبیدیک

ضایعات اینتراتوراسیک


english

1 general:: Intrathorathic injuries

در مطالعه ی Mynst و همکاران نیز کارایی تشخیصی معاینه ی بالینی در بررسی ضایعات اینتراتوراسیک بیماران ترومای بلانت قفسه ی سینه در مقایسه با رادیوگرافی نشان دهنده ی حساسیت 100 درصد، اختصاصیت 32.9 درصد، ارزش اخباری مثبت 16.4 درصد و ارزش اخباری منفی 100 درصد بود در مطالعه ی Rodriguez و همکاران نیز ضایعات اینتراتوراسیک مهم در 31 بیمار (6.3%) دیده شد. ترکیب تندرنس در لمس و هیپوکسی تمام ضایعات اینتراتوراسیک مهم را مشخص کرده و دارای حساسیت 100 درصد، اختصاصیت 50 درصد، ارزش اخباری مثبت 12 درصد و ارزش اخباری منفی 100 درصد بود و پتانسیل این را دارد که نیاز به رادیوگرافی قفسه ی سینه را تا 46 درصد کاهش دهد(10).Nejati وهمکاران نیز نشان دادند که درد قفسه ی سینه مثبت و تاکی پنه می تواند آسیب های مهم قفسه ی سینه را با 100% حساسیت نشان دهد(11).

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code