داستان آبیدیک

ط


طائف
http://abidic.com/word/طائف

circumambulating

طاحنه
http://abidic.com/word/طاحنه

grinder

طاحونه
http://abidic.com/word/طاحونه

millstone

طارق عزیز
http://abidic.com/word/طارق عزیز

Tariq Aziz

طارمی
http://abidic.com/word/طارمی

Baluster

طاس
http://abidic.com/word/طاس

dice

طاس قلابی
http://abidic.com/word/طاس قلابی

fulham

طاس کباب
http://abidic.com/word/طاس کباب

stew

طاسی سر
http://abidic.com/word/طاسی سر

hair loss

طاعات
http://abidic.com/word/طاعات

obediences

طاعت
http://abidic.com/word/طاعت

devotion

طاعون
http://abidic.com/word/طاعون

pestilence

طاعون آور
http://abidic.com/word/طاعون آور

pestiferous

طاعون زده
http://abidic.com/word/طاعون زده

pestiferous

طاعون وار
http://abidic.com/word/طاعون وار

plaguey

طاعونی
http://abidic.com/word/طاعونی

pestilent

طاغوت
http://abidic.com/word/طاغوت

evil

طاغی
http://abidic.com/word/طاغی

rebellious

طاق
http://abidic.com/word/طاق

vault

طاق آهنگ آجری ایرانی
http://abidic.com/word/طاق آهنگ آجری ایرانی

Persian brick masonry barrel vault

طاق رومی
http://abidic.com/word/طاق رومی

ogive

طاق زدن
http://abidic.com/word/طاق زدن

roof

طاق نصرت
http://abidic.com/word/طاق نصرت

triumph

طاقت
http://abidic.com/word/طاقت

stamina

طاقت آوردن
http://abidic.com/word/طاقت آوردن

sustain

طاقت فرسا
http://abidic.com/word/طاقت فرسا

strenuous


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code