داستان آبیدیک

ف


فئلم سینمایی
http://abidic.com/word/فئلم سینمایی

movie

فا
http://abidic.com/word/فا

to

فائزه
http://abidic.com/word/فائزه

Faezeh

فاتح
http://abidic.com/word/فاتح

conqueror

فاتحه
http://abidic.com/word/فاتحه

requiem

فاجر
http://abidic.com/word/فاجر

lewd

فاجعه
http://abidic.com/word/فاجعه

disaster

فاجعه انگیز
http://abidic.com/word/فاجعه انگیز

catastrophic

فاجعه سازی
http://abidic.com/word/فاجعه سازی

Catastrophizing

فاجعۀ فرابنفش
http://abidic.com/word/فاجعۀ فرابنفش

ultraviolet catastrophe

فاحش
http://abidic.com/word/فاحش

blatant

فاحشگی
http://abidic.com/word/فاحشگی

prostitution

فاحشه
http://abidic.com/word/فاحشه

prostitute

فاحشه وار
http://abidic.com/word/فاحشه وار

slattern

فاخر
http://abidic.com/word/فاخر

fine

فاراد
http://abidic.com/word/فاراد

farad

فارثینگ
http://abidic.com/word/فارثینگ

farthing

فارسی
http://abidic.com/word/فارسی

Persian

فارغ التحصیل
http://abidic.com/word/فارغ التحصیل

gaduate

فارنهایت
http://abidic.com/word/فارنهایت

Fahrenheit

فاز
http://abidic.com/word/فاز

Phase

فاز آغازین
http://abidic.com/word/فاز آغازین

initiating

فاز اختتام
http://abidic.com/word/فاز اختتام

Project Closure Phase

فاز خطا دار
http://abidic.com/word/فاز خطا دار

Faulted (Faulty) phase

فاز شبه پایدار
http://abidic.com/word/فاز شبه پایدار

metastable phase

فازی
http://abidic.com/word/فازی

fuzzy

فازی سازی
http://abidic.com/word/فازی سازی

fuzzify

فاست
http://abidic.com/word/فاست

Fawcett

فاسد
http://abidic.com/word/فاسد

corrupt

فاسد الاخلاق
http://abidic.com/word/فاسد الاخلاق

harlot


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code