داستان آبیدیک

ف


فئلم سینمایی
http://abidic.com/word/فئلم سینمایی

movie

فا
http://abidic.com/word/فا

to

فائزه
http://abidic.com/word/فائزه

Faezeh

فاتح
http://abidic.com/word/فاتح

conqueror

فاتحه
http://abidic.com/word/فاتحه

requiem

فاجر
http://abidic.com/word/فاجر

lewd

فاجعه
http://abidic.com/word/فاجعه

disaster

فاجعه انگیز
http://abidic.com/word/فاجعه انگیز

catastrophic

فاجعه سازی
http://abidic.com/word/فاجعه سازی

Catastrophizing

فاجعۀ فرابنفش
http://abidic.com/word/فاجعۀ فرابنفش

ultraviolet catastrophe

فاحش
http://abidic.com/word/فاحش

blatant

فاحشگی
http://abidic.com/word/فاحشگی

prostitution

فاحشه
http://abidic.com/word/فاحشه

prostitute

فاحشه وار
http://abidic.com/word/فاحشه وار

slattern

فاخر
http://abidic.com/word/فاخر

fine

فاراد
http://abidic.com/word/فاراد

Farad

فارثینگ
http://abidic.com/word/فارثینگ

farthing

فارس نت
http://abidic.com/word/فارس نت

Farsnet

فارسی
http://abidic.com/word/فارسی

Persian

فارغ التحصیل
http://abidic.com/word/فارغ التحصیل

gaduate

فارنهایت
http://abidic.com/word/فارنهایت

Fahrenheit

فاز
http://abidic.com/word/فاز

phase

فاز آبی
http://abidic.com/word/فاز آبی

aqueous phase

فاز آغازین
http://abidic.com/word/فاز آغازین

initiating

فاز اختتام
http://abidic.com/word/فاز اختتام

Project Closure Phase

فاز اختتام پروژه
http://abidic.com/word/فاز اختتام پروژه

Project closure Phase

فاز اول / دوم
http://abidic.com/word/فاز اول / دوم

first/second phase

فاز پایدار
http://abidic.com/word/فاز پایدار

Stable phase

فاز پراکنده
http://abidic.com/word/فاز پراکنده

Scattered phase

فاز تاخیری
http://abidic.com/word/فاز تاخیری

phase-lag

فاز حمال
http://abidic.com/word/فاز حمال

carrier phase

فاز خطا دار
http://abidic.com/word/فاز خطا دار

Faulted (Faulty) phase

فاز ذره
http://abidic.com/word/فاز ذره

particle phase


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code