داستان آبیدیک

فارسی


english

1 civil engineering construction:: انگلیسی

Tobermorite Gel (C-S-H) سیلیکات کلسیم هیدراته Ettringite Gel (C-A-S-H) سیلیکات آلومینیم کلسیم هیدراته Gel N-A-S-H سیلیکات آلومینیم سدیم هیدراته Portlandite (Ca(OH)2) هیدراکسیدکلسیم X-Ray Diffraction(XRD) X-Ray Fluorescence(XRF) Scanning electron microscope(SEM) میکروسکوپ الکترونیک روبشی Ultrasonic Pulse Velocity(UPV) سرعت پالس التراسنیک Interfacial transition zone(ITZ) ناحیه انتقال بین سطحی Ordinary Portland Cement(OPC) بتن پرتلند معمولی Mechanical properties خواص مکانیکی Compresive strength مقاومت فشاری Tensile strength مقاومت کششی Drop weight hammer چکش افتان Splitting test آزمون دونیم کردن Void حفره Loss on ignition (LOI) افت حرارتی Blast furnace slag سرباره کوره آهنگدازی Nanosilica نانوسیلیس Polyolefin fibers الیاف پلی الفین Active alkali solution محلول قلیافعال Curing عمل آوری Crack ترک Shrinkage جمع شدگی Creep خزش Permeability نفوذپذیری Workability کارایی Durability دوام Flexural پیچش Toughness چقرمگی- طاقت Bending toughness چقرمگی خمشی Ductile شکل پذیر Brittle ترد-شکننده Camber قوس Friction اصطکاک Formworkقالب Power hydrogen(PH) Hydrolysis هیدرولیکی Polymerization Geopolymer Concrete(GPC) بتن ژئوپلیمر Artificial Pozzolan پوزولان مصنوعی Pozzolan پوزولان Ultimate strength مقاومت نهایی Polycarboxylate normal superplasticizer ابرروان کننده پلی کربوکسیلات نرمال Modulus of elasticity(E) مدل الاستیسیته Thermal Resistance مقاومت حرارتی Capillary absorption جذب موئینگی Capillary موئینه Energy absorption property خاصیت جذب انرژی Energy dissipation capacity خاصیت اتلاف انرژی Concrete core drilling کرگیری – مغره گیری Rupture modulus مدول گسیختگی Sand شن Fine sand ماسه Concrete mixer میکسر بتن Concrete Mixing plan طرح اختلاط بتن Microstructure ریزساختار Macrostructure کلان ستختار Specific gravity وزن مخصوص Special surface سطح مخصوص Initial setting گیرش اولیه secondary setting گیرش ثانویه fineness modulus مدول نرمی

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 general:: Persian

transnet.ir


معنی‌های پیشنهادی کاربران

یعقوب کنعانی 11 شهریور 1401
لولاگازوری
0    0
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما