داستان آبیدیک

فاز اختتام پروژه


english

1 general:: Project closure Phase

فاز اختتام پروژه به اتمام کلیه امور قراردادی، اجرایی، محصول و فازهای پروژه بهصورت سازمانیافته میپردازد و فرآیندهای این فـاز، فاز اختتام پروژه؛ راهاندازی پروژه؛ چالشهای فاز اختتام؛ پروژههای نفت و گاز؛ پارس جنوبی. جمعآوری اطلاعات کتابخانهای موردنیاز این پژوهش با بررسی تحقیقات مرتبط با فاز اختتام پروژه و موردنیاز در فاز اختتام پروژه پرداخته بودند. پژوهشهای داخلی بیشتر به فرآیندهای جاری در فاز اختتام پروژه پرداخته بودند و دیگر ابعاد آن

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code