داستان آبیدیک

ق


قائل شدن
http://abidic.com/word/قائل شدن

do

قاب بندی
http://abidic.com/word/قاب بندی

Framing

قاب بندی جثه
http://abidic.com/word/قاب بندی جثه

body framing

قاب ترمز
http://abidic.com/word/قاب ترمز

brake head

قاب خمشی
http://abidic.com/word/قاب خمشی

moment frame

قاب خمشی فولادی
http://abidic.com/word/قاب خمشی فولادی

steel moment frame

قاب خوابی
http://abidic.com/word/قاب خوابی

racking

قاب سبک فولادی
http://abidic.com/word/قاب سبک فولادی

Light Steel Frame

قاب سرمایی
http://abidic.com/word/قاب سرمایی

Cryoplate

قاب عینک
http://abidic.com/word/قاب عینک

rim

قاب فولادی
http://abidic.com/word/قاب فولادی

Steel frame

قاب فولادی مقاوم به زلزله
http://abidic.com/word/قاب فولادی مقاوم به زلزله

steel seismic resistant frame

قاب مقاوم به خمش
http://abidic.com/word/قاب مقاوم به خمش

moment resisting frame

قاب هالوژن استیل استوانه ای
http://abidic.com/word/قاب هالوژن استیل استوانه ای

Halogen cylindrical steel frame

قاب های بتن آرمه
http://abidic.com/word/قاب های بتن آرمه

Reinforced Concrete Frames

قاب های مهاربندی شده
http://abidic.com/word/قاب های مهاربندی شده

braced frame

قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر
http://abidic.com/word/قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر

Buckling Restrained Braced Frames

قاب کردن
http://abidic.com/word/قاب کردن

frame

قابل
http://abidic.com/word/قابل

capable

قابل اتساع
http://abidic.com/word/قابل اتساع

dilatable

قابل اتکا
http://abidic.com/word/قابل اتکا

sound

قابل اتکاء بودن شواهد
http://abidic.com/word/قابل اتکاء بودن شواهد

reliability of evidence

قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی
http://abidic.com/word/قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی

reliability of financial reporting

قابل اجازه
http://abidic.com/word/قابل اجازه

licensable

قابل اجرا
http://abidic.com/word/قابل اجرا

Applicable

قابل اجرا در محیط web
http://abidic.com/word/قابل اجرا در محیط web

Web Enabled

قابل احتراق
http://abidic.com/word/قابل احتراق

combustible

قابل احترام
http://abidic.com/word/قابل احترام

respectable

قابل اختلاط
http://abidic.com/word/قابل اختلاط

miscible

قابل ادعا
http://abidic.com/word/قابل ادعا

exigible

قابل ارتجاع
http://abidic.com/word/قابل ارتجاع

springy

قابل ارزیابی
http://abidic.com/word/قابل ارزیابی

appreciable

قابل ارسال
http://abidic.com/word/قابل ارسال

shippable

قابل استخدام
http://abidic.com/word/قابل استخدام

employable


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code