داستان آبیدیک

ق


قائل شدن
http://abidic.com/word/قائل شدن

do

قاب
http://abidic.com/word/قاب

frame

قاب با میانقاب
http://abidic.com/word/قاب با میانقاب

infilled frame

قاب با میانقاب توپر
http://abidic.com/word/قاب با میانقاب توپر

Fully infilled frame

قاب بتن مسلح با دیوار میانقاب
http://abidic.com/word/قاب بتن مسلح با دیوار میانقاب

masonry infilled reinforced concrete (RC) frames

قاب بتن مسلح با میانقاب بنایی
http://abidic.com/word/قاب بتن مسلح با میانقاب بنایی

masonry infilled reinforced concrete (RC) frames

قاب بندی
http://abidic.com/word/قاب بندی

Framing

قاب بندی جثه
http://abidic.com/word/قاب بندی جثه

body framing

قاب ترمز
http://abidic.com/word/قاب ترمز

brake head

قاب خالی
http://abidic.com/word/قاب خالی

bare frame

قاب خمشی
http://abidic.com/word/قاب خمشی

moment frame

قاب خمشی فولادی
http://abidic.com/word/قاب خمشی فولادی

steel moment frame

قاب خوابی
http://abidic.com/word/قاب خوابی

racking

قاب سبک فولادی
http://abidic.com/word/قاب سبک فولادی

Light Steel Frame

قاب سرمایی
http://abidic.com/word/قاب سرمایی

Cryoplate

قاب عینک
http://abidic.com/word/قاب عینک

rim

قاب فولادی
http://abidic.com/word/قاب فولادی

Steel frame

قاب فولادی مقاوم به زلزله
http://abidic.com/word/قاب فولادی مقاوم به زلزله

steel seismic resistant frame

قاب گچبری
http://abidic.com/word/قاب گچبری

stucco frame

قاب محیطی
http://abidic.com/word/قاب محیطی

perimeter frame

قاب مقاوم به خمش
http://abidic.com/word/قاب مقاوم به خمش

moment resisting frame

قاب مقاوم خمشی ویژه
http://abidic.com/word/قاب مقاوم خمشی ویژه

special moment resisting frame

قاب هالوژن استیل استوانه ای
http://abidic.com/word/قاب هالوژن استیل استوانه ای

Halogen cylindrical steel frame

قاب های بتن آرمه
http://abidic.com/word/قاب های بتن آرمه

Reinforced Concrete Frames

قاب های مهاربندی شده
http://abidic.com/word/قاب های مهاربندی شده

braced frame

قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر
http://abidic.com/word/قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر

Buckling Restrained Braced Frames

قاب کردن
http://abidic.com/word/قاب کردن

frame

قابل
http://abidic.com/word/قابل

capable

قابل اتساع
http://abidic.com/word/قابل اتساع

dilatable

قابل اتکا
http://abidic.com/word/قابل اتکا

sound

قابل اتکاء بودن شواهد
http://abidic.com/word/قابل اتکاء بودن شواهد

reliability of evidence

قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی
http://abidic.com/word/قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی

reliability of financial reporting

قابل اجازه
http://abidic.com/word/قابل اجازه

licensable

قابل اجرا
http://abidic.com/word/قابل اجرا

Applicable


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code