داستان آبیدیک

ل


لئیم
http://abidic.com/word/لئیم

mean

لا
http://abidic.com/word/لا

ply

لا ابالی
http://abidic.com/word/لا ابالی

slovenly

لا قید
http://abidic.com/word/لا قید

slipshod

لا مروت
http://abidic.com/word/لا مروت

relentless

لا کردن و تابیدن
http://abidic.com/word/لا کردن و تابیدن

stranding

لائوس
http://abidic.com/word/لائوس

Laos

لائوسی
http://abidic.com/word/لائوسی

Laotian

لاابالی
http://abidic.com/word/لاابالی

careless

لاادری گری
http://abidic.com/word/لاادری گری

agnosticism

لابد
http://abidic.com/word/لابد

perhaps

لابراتوار
http://abidic.com/word/لابراتوار

laboratory

لابلوغی
http://abidic.com/word/لابلوغی

pubic

لابه کردن
http://abidic.com/word/لابه کردن

moan

لابی گر
http://abidic.com/word/لابی گر

lobbyist

لابی گری
http://abidic.com/word/لابی گری

lobbying

لابی کردن
http://abidic.com/word/لابی کردن

lobby

لاپات
http://abidic.com/word/لاپات

side

لاپلند
http://abidic.com/word/لاپلند

lapland

لات
http://abidic.com/word/لات

poor

لاتین
http://abidic.com/word/لاتین

Latin

لاتینی
http://abidic.com/word/لاتینی

Latin

لاجورد
http://abidic.com/word/لاجورد

azure

لاجورد اصل
http://abidic.com/word/لاجورد اصل

lapis lazuli

لاجوردی
http://abidic.com/word/لاجوردی

azure

لاحق
http://abidic.com/word/لاحق

subsequent

لادبست
http://abidic.com/word/لادبست

immature wood

لادنی برگ
http://abidic.com/word/لادنی برگ

peltate

لارسن
http://abidic.com/word/لارسن

Larson

لارنگوسکوپی
http://abidic.com/word/لارنگوسکوپی

laryngoscopy

لاروب
http://abidic.com/word/لاروب

dredger

لاروبی کردن
http://abidic.com/word/لاروبی کردن

dredge

لازم
http://abidic.com/word/لازم

necessary

لازم الاجرا
http://abidic.com/word/لازم الاجرا

binding

لازم الجرا
http://abidic.com/word/لازم الجرا

indispensable


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code