داستان آبیدیک

لارنگوسکوپی


english

1 general:: laryngoscopy

در مطالعهای که در سال 2000 توسط Matot و همکارانش انجام شد، تأثیر کلونیدین در بیمارانی که به صورت الکتیو تحت لارنگوسکوپی سخت قرار میگرفتند، یکسری تغییرات همودینامیک در طول برونکوسکوپی سخت و لارنگوسکوپی روی میدهد که شامل افزایش ضربان قلب و فشار خون است . در این مطالعه مشخص شد بیمارانی که تحت لارنگوسکوپی و برونسکوپی با بیهوشی عمومی قرار گرفتند و کلونیدین دریافت کردند تغییرات همودینامیک کمتری را طی پروسه داشتند .

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code