داستان آبیدیک

م


مآب
http://abidic.com/word/مآب

like

مآت
http://abidic.com/word/مآت

hundreds

مؤتلفه
http://abidic.com/word/مؤتلفه

allied

مؤثر
http://abidic.com/word/مؤثر

effective

مآرک
http://abidic.com/word/مآرک

Mark

مؤسسات اعتبار صادراتی
http://abidic.com/word/مؤسسات اعتبار صادراتی

Export Credit Agencies

مؤسسه
http://abidic.com/word/مؤسسه

firm

مؤسسه تضامنی با مسئولیت محدود
http://abidic.com/word/مؤسسه تضامنی با مسئولیت محدود

LLP

مؤسسه حسابدار رسمی
http://abidic.com/word/مؤسسه حسابدار رسمی

CPA firm

مؤسسه دانش بنیان
http://abidic.com/word/مؤسسه دانش بنیان

knowledge-based institute

مؤسسه ی تبلیغاتی
http://abidic.com/word/مؤسسه ی تبلیغاتی

Advertising agency

مؤسسه ی تبلیغاتی خدمات کامل
http://abidic.com/word/مؤسسه ی تبلیغاتی خدمات کامل

Full-service advertising agency

مؤسسه ی توزیع فیزیکی
http://abidic.com/word/مؤسسه ی توزیع فیزیکی

Physical distribution agency

مآل
http://abidic.com/word/مآل

end

مآل اندیشی
http://abidic.com/word/مآل اندیشی

foresight

مآلا
http://abidic.com/word/مآلا

consequently

مؤلفه
http://abidic.com/word/مؤلفه

Component

مؤلفه اول
http://abidic.com/word/مؤلفه اول

first component

مؤلفه داده
http://abidic.com/word/مؤلفه داده

data term

مؤلفه همواری
http://abidic.com/word/مؤلفه همواری

smoothness term

مأمور گشت مرزی
http://abidic.com/word/مأمور گشت مرزی

border patrol agent

مأموریت پذیر
http://abidic.com/word/مأموریت پذیر

mission capable

مأموریت کارکنان
http://abidic.com/word/مأموریت کارکنان

personnel secondments

ما
http://abidic.com/word/ما

our

ما خور کشند
http://abidic.com/word/ما خور کشند

lunisolar tide

ما هیگیر ورزشی
http://abidic.com/word/ما هیگیر ورزشی

Angler

مائده
http://abidic.com/word/مائده

food

مابعد
http://abidic.com/word/مابعد

subsequent

مابقی
http://abidic.com/word/مابقی

remainder

مابه ازاء پرداختی
http://abidic.com/word/مابه ازاء پرداختی

consideration paid

مابه التفاوت
http://abidic.com/word/مابه التفاوت

difference

مابین
http://abidic.com/word/مابین

between

مات
http://abidic.com/word/مات

Malta

مات ضد انعکاس
http://abidic.com/word/مات ضد انعکاس

Matte/Anti-Glare


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code