داستان آبیدیک

مؤلفه


english

1 computer:: Component

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 general:: Component

در پاسخ به سؤال آخر مقاله، دو مؤلفه دیگر از مقالات استخراج شد:1- بررسی انواع همکاری پیشنهاد شده در مقالات بر اساس نوعشناسی یا تکسونومی2 - استخراج مبانی نظری نوعشناسی یا تکسونومی بیان شده است. بنابراین، بررسی این مؤلفه در پژوهش حاضر موردنیاز نیست. این مدل بر اساس نظریه نوآوری خدمات شش مؤلفه اصلی دارد: توسعه مفاهیم جدید در خدمات، ارتباط با مشتریان جدید، همکاران تجاری جدید، مدل درآمدی جدید، نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه. درون مؤلفه "همکاران تجاری جدید"، سه مؤلفه فرعی وجود دارد: 1- ائتلاف با فینتک‌ها 2- ائتلاف با کسب‌وکار های آفلاین ٣) ائتلاف با سایر نهادهای مالی. در محور "همکاری" با توجه به مقاله به مقاله هانگ و لو (Hung & Luo, 2017) مؤلفه "انحصار همکاری"، با توجه به مقاله پلاسیک و پیاتوسکی (Polasik & Piotrowski, 2016) مؤلفه "بازه زمانی همکاری" و با توجه به مقاله بومر و ماکسین Bomer & Maxin,) (2018 مولفه "برند همکاری" افزوده شده است.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code