داستان آبیدیک

مؤلفه اول


english

1 Economics:: first component

همچنین ممکن است این سوال مطرح شود که تفاوت میان مؤلفه اول و دوم را میتوان با کمک گرفتن از نمودار زیر بررسی کرد. همانگونه که مشاهده میشود مؤلفه اول قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مؤلفه دوم دارد. لذا در این نمودار نیز انتخاب مؤلفه اول مورد تایید و تاکید قرار میگیرد. نمودار 2- میزان پراکندگی میان مؤلفه اول و دوم جدول شماره 4- مقادیر مؤلفه اول برای ضرب در مقادیر متغیرهای مورد نظر تحقیق

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code