داستان آبیدیک

ه


هآاله بستن
http://abidic.com/word/هآاله بستن

halo

هائل
http://abidic.com/word/هائل

horrible

هائله
http://abidic.com/word/هائله

tragedy

هائیتی
http://abidic.com/word/هائیتی

Haiti

هات چاکلت
http://abidic.com/word/هات چاکلت

hot chocolate

هاج وواج
http://abidic.com/word/هاج وواج

stupefied

هادی
http://abidic.com/word/هادی

conductor

هادی های باندل
http://abidic.com/word/هادی های باندل

Bundled conductors

هادیراه هوایی
http://abidic.com/word/هادیراه هوایی

elevated guideway

هادیهای باندل
http://abidic.com/word/هادیهای باندل

Bundled conductors

هار
http://abidic.com/word/هار

rabid

هاردآنادایزد
http://abidic.com/word/هاردآنادایزد

hard anodized

هارمونی
http://abidic.com/word/هارمونی

harmony

هارمونیک
http://abidic.com/word/هارمونیک

harmonic

هارمونیک فلوکوئت
http://abidic.com/word/هارمونیک فلوکوئت

Harmonic floquet

هارمونیک های مخرب
http://abidic.com/word/هارمونیک های مخرب

detrimental harmonics

هاروارد
http://abidic.com/word/هاروارد

Harvard

هاروستر
http://abidic.com/word/هاروستر

energy harvester

هارون
http://abidic.com/word/هارون

Haron

هارون الرشید
http://abidic.com/word/هارون الرشید

Harun al-Rashid

هاری
http://abidic.com/word/هاری

rabies

هاگ
http://abidic.com/word/هاگ

spore

هاگ آوردن
http://abidic.com/word/هاگ آوردن

spore

هاگ آوری
http://abidic.com/word/هاگ آوری

sporogenesis

هاگ زا
http://abidic.com/word/هاگ زا

sporogenic

هاگدان
http://abidic.com/word/هاگدان

sporangium

هاگزایی
http://abidic.com/word/هاگزایی

spore formation

هاگینه
http://abidic.com/word/هاگینه

sorus

هال
http://abidic.com/word/هال

Hall

هاله
http://abidic.com/word/هاله

halo

هاله ی عدم رشد
http://abidic.com/word/هاله ی عدم رشد

Zone of inhibition

هالوژن
http://abidic.com/word/هالوژن

halogen

هالووین
http://abidic.com/word/هالووین

Halloween


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code