داستان آبیدیک

هیسترکتومی


english

1 general:: Hysterectomy

اثر تجویز دوز وریدی یکجا و انفوزیون مداوم لیدوکائین بر روی علائم همودینامیک و درد پس از هیسترکتومی از راه شکم تحت بیهوشی عمومی هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تجویز دوز وریدی یکجا و انفوزیون مداوم لیدوکائین بر روی علائم همودینامیک و درد بیماران تحت عمل هیسترکتومی از راه شکم تحت بیهوشی عمومی ومقایسه با گروه شاهد بود. خارج نمودن رحم و سرویکس بدون برداشتن آدنکس ها، را هیسترکتومی می گویند.از مزایای هیسترکتومی به روش بیهوشی عمومی، رضایت بیماران و راحتی جراح برای عمل طولانی است.(1و2). تا کنون هیچگونه مطالعه ای در جهت بررسی اثر لیدوکایین وریدی به صورت "بولوس متناوب" بر روی درد بعد از اعمال جراحی به عمل نیامده است و معدود مطالعه بعمل آمده بر روی این دارو نیز همگی به بررسی تاثیر "انفوزیون مداوم"آن پرداخته اند.همچنین مطالعات بعمل آمده همگی به بررسی اثر این دارو بر اعمال جراحی قسمت فوقانی شکم ویا غیر شکمی پرداخته اند (14و15و16) به همین دلیل در این مطالعه برای اولین بار به بررسی اثر لیدوکایین بولوس متناوب در مقایسه با انفوزیون وریدی مداوم آن بر روی درد پس از عمل جراحی و میزان مصرف مخدر و مسکن ها پس از عمل جراحی و علائم حیاتی در بیماران تحت اعمال جراحی قسمت تحتانی شکم (هیسترکتومی) که از بیهوشی "عمومی" بهره میبرند ومقایسه نتایج با گروه شاهد پرداخته شده است. این مطالعه بصورت کارآزمائی بالینی دو سوکور بر روی زنانی که جهت انجام جراحی الکتیو قسمت تحتانی شکم (هیسترکتومی) تحت بیهوشی عمومی به بیمارستان الزهرا و بهشتی اصفهان مراجعه کردند در سال 1395 انجام شد.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code