داستان آبیدیک
معنی کلمه پا به فرار گذاشتن ، معنی اصطلاح پا به فرار گذاشتن ، به پا به فرار گذاشتن چی می گن؟ ، پا به فرار گذاشتن چی می شه؟، واژه پا به فرار گذاشتن ، معادل پا به فرار گذاشتن ، پا به فرار گذاشتن synonym , پا به فرار گذاشتن definition , پا به فرار گذاشتن meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 314 میلی ثانیه.