داستان آبیدیک

پابرجا

pâbarjâ


english

1 general:: solid, firm

transnet.ir

2 Law:: indefeasible : not capable of being annulled or avoided or undone; not defeasible; not forfeitable (an indefeasible right(

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: outstanding: unpaid, ie تصفيه نشده) (outstanding debt دِينِ ثابت( (left several bills outstanding( ● continuing; unresolved (a long outstanding problem(

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: fixed

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code