داستان آبیدیک

ژ


ژؤفای اکتشاف
http://abidic.com/word/ژؤفای اکتشاف

depth of exploration

ژئوپولیتیک
http://abidic.com/word/ژئوپولیتیک

geopolitics

ژئوتوپ
http://abidic.com/word/ژئوتوپ

Geotop

ژئوتکنیک
http://abidic.com/word/ژئوتکنیک

geotechnic

ژئودزیک
http://abidic.com/word/ژئودزیک

geodesic

ژئودسیک
http://abidic.com/word/ژئودسیک

geodesic

ژئودهای سیلیس
http://abidic.com/word/ژئودهای سیلیس

silica geodes

ژئورفرنس
http://abidic.com/word/ژئورفرنس

Georeference

ژئوسینکلین
http://abidic.com/word/ژئوسینکلین

زمین‌ شناسی‌

ژئوفیزیک
http://abidic.com/word/ژئوفیزیک

geophysics

ژئوفیزیک درون چاهی
http://abidic.com/word/ژئوفیزیک درون چاهی

borehole geophysics

ژئوفیزیک متخصص
http://abidic.com/word/ژئوفیزیک متخصص

geophysicist

ژئوفیزیکی
http://abidic.com/word/ژئوفیزیکی

geophysical

ژئومورفولوژی حوزه آبخیز
http://abidic.com/word/ژئومورفولوژی حوزه آبخیز

Catchment geomorphology

ژئومورفولوژی کمی
http://abidic.com/word/ژئومورفولوژی کمی

Geomorphometry

ژابو
http://abidic.com/word/ژابو

پوشاک‌

ژابیز
http://abidic.com/word/ژابیز

spark

ژابیژ
http://abidic.com/word/ژابیژ

scintillation

ژاپن
http://abidic.com/word/ژاپن

Japan

ژاپنی
http://abidic.com/word/ژاپنی

nipponese

ژاپنی با استفاده از مبارزه
http://abidic.com/word/ژاپنی با استفاده از مبارزه

jujitsu

ژاپنی بودله
http://abidic.com/word/ژاپنی بودله

buddleia

ژاپنی جامه
http://abidic.com/word/ژاپنی جامه

kimono

ژاپنی شبدر
http://abidic.com/word/ژاپنی شبدر

japan clover

ژاپنی شدن
http://abidic.com/word/ژاپنی شدن

japanization

ژاپنی لوبیای
http://abidic.com/word/ژاپنی لوبیای

soya

ژاپونی
http://abidic.com/word/ژاپونی

japanese

ژاپونی به
http://abidic.com/word/ژاپونی به

japonica

ژاپونی دفاع بدون اسلحه فن
http://abidic.com/word/ژاپونی دفاع بدون اسلحه فن

karate

ژاپونی رقاصه
http://abidic.com/word/ژاپونی رقاصه

geisha

ژاپونی زنبق
http://abidic.com/word/ژاپونی زنبق

japanese iris

ژاپونی سوسن
http://abidic.com/word/ژاپونی سوسن

funkia

ژاد
http://abidic.com/word/ژاد

sex


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code