داستان آبیدیک

ک


کأن لم یکن
http://abidic.com/word/کأن لم یکن

Null And Void

کائن
http://abidic.com/word/کائن

existing

کائوچو
http://abidic.com/word/کائوچو

rubber

کائولین
http://abidic.com/word/کائولین

kaolinite

کابل اتصال
http://abidic.com/word/کابل اتصال

connection cable

کابل بازدار هواپیما
http://abidic.com/word/کابل بازدار هواپیما

aircraft arresting cable

کابل بندی
http://abidic.com/word/کابل بندی

configuration

کابل پروگرامر
http://abidic.com/word/کابل پروگرامر

Programmer Cable

کابل فرست گیر
http://abidic.com/word/کابل فرست گیر

transceiver cable

کابل فرمان
http://abidic.com/word/کابل فرمان

control cable

کابل فشار قوی
http://abidic.com/word/کابل فشار قوی

high voltage cable

کابل هم محور
http://abidic.com/word/کابل هم محور

coaxial cable

کابل کشنده
http://abidic.com/word/کابل کشنده

haul rope

کابوس
http://abidic.com/word/کابوس

nightmare

کابوس روز
http://abidic.com/word/کابوس روز

Daymare

کابوس مانند
http://abidic.com/word/کابوس مانند

nightmarish

کابین
http://abidic.com/word/کابین

Cabin

کابین تلفن
http://abidic.com/word/کابین تلفن

telephone booth

کابینت آشپزخانه
http://abidic.com/word/کابینت آشپزخانه

kitchen cabinet

کابینه
http://abidic.com/word/کابینه

cabinet

کاپشن سوئت شرت کلاهدار
http://abidic.com/word/کاپشن سوئت شرت کلاهدار

Hoodie

کاپوت
http://abidic.com/word/کاپوت

condom

کاپوت ماشین
http://abidic.com/word/کاپوت ماشین

hood

کاپیتولاسیون
http://abidic.com/word/کاپیتولاسیون

Capitulation

کاتالوگ
http://abidic.com/word/کاتالوگ

catalogue

کاتالونیا
http://abidic.com/word/کاتالونیا

Catalonia

کاتالیز
http://abidic.com/word/کاتالیز

catalysis

کاتالیزور
http://abidic.com/word/کاتالیزور

catalyst

کاتالیست
http://abidic.com/word/کاتالیست

Catalyst

کاتد توپر و توخالی
http://abidic.com/word/کاتد توپر و توخالی

Solid and hollow cathode

کاتر
http://abidic.com/word/کاتر

meat bowl cutter

کاتوزی
http://abidic.com/word/کاتوزی

clergy

کاتولیک
http://abidic.com/word/کاتولیک

Catholic

کاتولیک مسلک کردن
http://abidic.com/word/کاتولیک مسلک کردن

Catholicize

کاتیون دوظرفیتی
http://abidic.com/word/کاتیون دوظرفیتی

divalent cation

کاتیون های آلی
http://abidic.com/word/کاتیون های آلی

Organic cations

کاج
http://abidic.com/word/کاج

pine


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code