داستان آبیدیک

گ


گاباردین
http://abidic.com/word/گاباردین

gabardine

گابون
http://abidic.com/word/گابون

Gabon

گاراژ
http://abidic.com/word/گاراژ

garage

گاراژدار
http://abidic.com/word/گاراژدار

forwarder

گارانتی
http://abidic.com/word/گارانتی

guarantee

گارد
http://abidic.com/word/گارد

guard

گارد احترام
http://abidic.com/word/گارد احترام

reception guard

گارد مخصوص
http://abidic.com/word/گارد مخصوص

bodyguard

گاردریل
http://abidic.com/word/گاردریل

Guardrail

گارنفسکی
http://abidic.com/word/گارنفسکی

Garnefski

گاروم اندیشگی
http://abidic.com/word/گاروم اندیشگی

Combretaceae

گاروم زنگی
http://abidic.com/word/گاروم زنگی

Terminalia

گاری
http://abidic.com/word/گاری

cart

گاری بارکش
http://abidic.com/word/گاری بارکش

trolly

گاری بر
http://abidic.com/word/گاری بر

drayman

گاریچی
http://abidic.com/word/گاریچی

driver

گاز
http://abidic.com/word/گاز

gauze

گاز اشک آور
http://abidic.com/word/گاز اشک آور

tear gasses

گاز انبر
http://abidic.com/word/گاز انبر

pincer

گاز حامل
http://abidic.com/word/گاز حامل

carrier gas

گاز خردل
http://abidic.com/word/گاز خردل

mustard gases

گاز خنثی
http://abidic.com/word/گاز خنثی

Inert gas

گاز دادن
http://abidic.com/word/گاز دادن

effervesece

گاز داشتن
http://abidic.com/word/گاز داشتن

fizz

گاز دودکش
http://abidic.com/word/گاز دودکش

flue gas

گاز زدن
http://abidic.com/word/گاز زدن

bite

گاز سنج
http://abidic.com/word/گاز سنج

gasometer

گاز سوز
http://abidic.com/word/گاز سوز

gaslight

گاز سیلندر
http://abidic.com/word/گاز سیلندر

bottled gasses

گاز شکم
http://abidic.com/word/گاز شکم

flatus

گاز شیل
http://abidic.com/word/گاز شیل

shale gas

گاز طبیعی مایع
http://abidic.com/word/گاز طبیعی مایع

NGL

گاز گرفتن
http://abidic.com/word/گاز گرفتن

bite

گاز متان
http://abidic.com/word/گاز متان

firedamp

گاز متعادل کننده
http://abidic.com/word/گاز متعادل کننده

Gas ballast


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code