داستان آبیدیک

ی


ی با اداره کل حسابرس
http://abidic.com/word/ی با اداره کل حسابرس

The Office of the Auditor Genera

یا
http://abidic.com/word/یا

or

یا درمان
http://abidic.com/word/یا درمان

follow up

یا سود یا زیان
http://abidic.com/word/یا سود یا زیان

either gain or loss

یائسگی
http://abidic.com/word/یائسگی

menopause

یاالله
http://abidic.com/word/یاالله

hurry up

یابش
http://abidic.com/word/یابش

finding

یابنده
http://abidic.com/word/یابنده

finder

یاتاقان
http://abidic.com/word/یاتاقان

bearing

یاتاقان ساچمه ای
http://abidic.com/word/یاتاقان ساچمه ای

ball bearing

یاتاقان سوزنی
http://abidic.com/word/یاتاقان سوزنی

needle roller bearing

یاتاقان شعاعی
http://abidic.com/word/یاتاقان شعاعی

radial bearing

یاتاقان ها
http://abidic.com/word/یاتاقان ها

bearings

یاتاقان کف گرد
http://abidic.com/word/یاتاقان کف گرد

thrust bearing

یاتسمه آهن
http://abidic.com/word/یاتسمه آهن

fillet

یاتیم درآمدن
http://abidic.com/word/یاتیم درآمدن

team

یاجوج و ماجوج
http://abidic.com/word/یاجوج و ماجوج

Gog and Magog

یاختمان
http://abidic.com/word/یاختمان

cellome

یاختمان شناسی
http://abidic.com/word/یاختمان شناسی

cellomics

یاخته
http://abidic.com/word/یاخته

cell

یاخته آپاندیم
http://abidic.com/word/یاخته آپاندیم

Ependymal cell

یاخته انباره
http://abidic.com/word/یاخته انباره

storage cell

یاخته خون
http://abidic.com/word/یاخته خون

blood cell

یاخته داده
http://abidic.com/word/یاخته داده

data cell

یاخته رویانی گلیایی
http://abidic.com/word/یاخته رویانی گلیایی

Spongioblast

یاخته عصبی
http://abidic.com/word/یاخته عصبی

neuron

یاخته ماده
http://abidic.com/word/یاخته ماده

ovum

یاخته های باز
http://abidic.com/word/یاخته های باز

open cells

یاخته های بسته
http://abidic.com/word/یاخته های بسته

closed cells

یاخته های سوان
http://abidic.com/word/یاخته های سوان

Schwann cells

یاخته کش
http://abidic.com/word/یاخته کش

cytocide

یاختۀ چربی
http://abidic.com/word/یاختۀ چربی

adipocyte

یاختۀ کم شاخه
http://abidic.com/word/یاختۀ کم شاخه

oligodendrocyte

یاد
http://abidic.com/word/یاد

memory

یاد آوردن
http://abidic.com/word/یاد آوردن

recall


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code