داستان آبیدیک

�� slip resistant


آبی دیکشنری
متاسفانه نتیجه ای در آبی دیکشنری یافت نشد

معنی کلمه �� slip resistant ، معنی اصطلاح �� slip resistant ، به �� slip resistant چی می گن؟ ، �� slip resistant چی می شه؟، واژه �� slip resistant ، معادل �� slip resistant ، �� slip resistant synonym , �� slip resistant definition , �� slip resistant meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 492 میلی ثانیه.