داستان آبیدیک

4ps of marketing


فارسی

1 عمومی:: 4پی بازاریابی

What are the 4Ps of Marketing? The 4Ps of marketing is a model for enhancing the components of your 'marketing mix' - the way in which you take a new product or service to market. The marketing mix and the 4Ps of marketing are often used as synonyms for one another. The 4Ps of marketing is just one of many lists that have been developed over the years. Using the 4Ps of Marketing

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code