داستان آبیدیک

I didn't catch the name

a͡i dɪdənt kæt͡ʃ ðʌ ne͡im


english

1 general:: Phrase(s): I didn’t catch the name. [and] I didn’t catch your name. I don’t remember your name.; I didn’t hear your name when we were introduced. • Bill: How do you like this weather? Bob: It’s not too good. By the way, I didn’t catch your name. I’m Bob Wilson. Bill: I’m Bill Franklin. Bob: Nice to meet you, Bill. • Bob: Sorry, I didn’t catch the name. Bill: It’s Bill, Bill Franklin. And you? Bob: I’m Bob Wilson.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code