داستان آبیدیک

I've had a lovely time

a͡iv hæd ʌ lʌvli ta͡im


english

1 general:: Phrase(s): I’ve had a lovely time. [and] We’ve had a lovely time. a polite expression said to a host or hostess on departure. • Bob: I’ve had a lovely time. Thanks for asking me. Fred: We’re just delighted you could come. Good night. Bob: Good night. • Sue: We’ve had a lovely time. Good night. Bill: Next time don’t stay away so long. Good night.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code