داستان آبیدیک

I've had it up to here

a͡iv hæd ɪt ʌp to hiɹ


english

1 general:: Phrase(s): I’ve had it up to here (with someone or something). I will not endure any more of someone or something. • Bill: I’ve had it up to here with your stupidity. Bob: Who’s calling who stupid? • John: I’ve had it up to here with Tom. Mary: Are you going to fire him? John: Yes.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

سميه 19 آذر 1400
ديگه به اينجام رسيده! ديگه تحملش رو ندارم!
0    1
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code