داستان آبیدیک
معنی کلمه a bad apple spoils the bunch ، معنی اصطلاح a bad apple spoils the bunch ، به a bad apple spoils the bunch چی می گن؟ ، a bad apple spoils the bunch چی می شه؟، واژه a bad apple spoils the bunch ، معادل a bad apple spoils the bunch ، a bad apple spoils the bunch synonym , a bad apple spoils the bunch definition , a bad apple spoils the bunch meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 202 میلی ثانیه.