داستان آبیدیک
معنی کلمه a closed book ، معنی اصطلاح a closed book ، به a closed book چی می گن؟ ، a closed book چی می شه؟، واژه a closed book ، معادل a closed book ، a closed book synonym , a closed book definition , a closed book meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 165 میلی ثانیه.