داستان آبیدیک
معنی کلمه a descriptive approach ، معنی اصطلاح a descriptive approach ، به a descriptive approach چی می گن؟ ، a descriptive approach چی می شه؟، واژه a descriptive approach ، معادل a descriptive approach ، a descriptive approach synonym , a descriptive approach definition , a descriptive approach meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 154 میلی ثانیه.