داستان آبیدیک

blood culture


فارسی

1 عمومی:: کشت خون

Children with a temperature above 38.5�C meeting any high-risk feature (see above) should have a CBC, blood culture, reticulocyte.count, and, if clinically indicated, a urine culture sent and received a parenteral antibiotic with activity against Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influen- zae, such as ceftriaxone 50 mg/kg IV or EM, as soon as possible. Blood cultures Febrile children with undifferentiated or nonbenign neutropenia should have blood cultures sent and broad-spectrum antibiotics initiated. Obtain blood and wound cultures prior to giving antibiotics when pos- sible, as the majority of patients will have positive blood cultures to confirm a streptococcal pathogen. Initial laboratory studies for patients with suspected sepsis often include a CBC with differential and platelet count, lactic acid level, serum electro- lytes, liver function panel, renal function panel, arterial blood gas analysis, blood cultures, urinalysis, and urine culture.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code