داستان آبیدیک

by way of

ba͡i we͡i ɑv


فارسی

1 عمومی:: بجای‌، بط‌ریق‌، منباب‌، ازراه‌، بعنوان‌، برسبیل‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

english

1 general:: Phrase(s): by way of something 1. passing through something (as a place); via something. • He came home by way of Toledo. • She went to the bank by way of the drugstore. 2. in illustration; as an example. • By way of illustration, the professor drew a picture on the board. • He read them a passage from Shakespeare by way of example.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code