داستان آبیدیک

earlier adopter


فارسی

1 عمومی:: اقتباس کننده مقدم (اولیه)

Generalization 7-2: Earlier adopters are not different from later show no relationship, 19 percent show that earlier adopters are Generalization 7-3: Earlier adopters have more years of education Generalization 7-4: Earlier adopters are more likely to be literate ' Generalization 7-5: Earlier adopters have higher social status than

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code