داستان آبیدیک

european economic association


فارسی

1 عمومی:: انجمن اقتصادی اروپا

EEA European Economic Association The Euro- pean Union and EFTA agreed on an alliance - the European Economic Association (EEA). As of mid-2007, the EEA consisted of the 27 member states of the European Union and the EFTA countries of Iceland, Liechtenstein and Norway. In a referendum, Switzerland's citizens chose not to participate in the EEA. Rather, Switzerland is linked to the European Union by Swiss-European Union bilateral agreements, with a different content than that of the EEA agreement.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه european economic association ، معنی اصطلاح european economic association ، به european economic association چی می گن؟ ، european economic association چی می شه؟، واژه european economic association ، معادل european economic association ، european economic association synonym , european economic association definition , european economic association meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 275 میلی ثانیه.