داستان آبیدیک

fabrication department


فارسی

1 حسابداری و مالی:: بخش تولید (ساخت)

The company uses a normal-costing system in which overhead in the fabrication department is allocated to jobs on the basis of machine-hours and overhead in the finishing department is allocated to jobs based on direct labor-hours. During May, Premier Golf Carts reported actual overhead of $49,500 in the fabrication department and Manufacturing overhead rate (fabrication department) $20 per machine-hour Manufacturing overhead rate (finishing department) $16 per direct labor-hour Machine-hours (fabrication department) for May 2,000 machine-hours Calculate the amount of overhead allocated in the fabrication department and the finishing department in May.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code