داستان آبیدیک

fabrication process


فارسی

1 مکانیک:: فرآیند تولید

MEMS fabrication is typically a multilayer fabrication process when we consider devices and is also highly iterative thus needing multiple changes For making such masks a MEMS laboratory needs a laser pattern generator for easy control on mask- fabrication process [13, 14]. The critical dimen- sions serve as a base to select the fabrication process by which the first prototype can be manufactured. The hot embossing is a rapid fabrication process for thermoplastic material, which is heated above a glass transition temperature, while being pressed against a master. Micromilling is a subtractive fabrication process based on the mechanical removal of material by a cutting tool from a stock piece, also known as substrate or workpiece* resulting in micrometre-sized features..

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code