داستان آبیدیک

information communication technology


فارسی

1 عمومی:: فناوری اطلاعات و ارتباطات

Cloud computing and entrepreneurship (2015 - 09) The term 'Cloud computing' covers a range of rapidly evolving technologies that offer self-service ICT capabilities that are delivered via the Internet (Bias 2010, 13). They further provide opportunities for process innovation, as non-ICT-focused Organizations purchase Cloud-based services, rather than investing in their own in-house ICT capabilities, in order to reduce costs and increase competitiveness. Hybrid Clouds are simply a mix of in-house and external ICT deployment models, and are common amongst organizations making the transition to Cloud-based ICT services (Ross 2011). Because SMEs and start-up firms (nascent entrepreneurs) do not generally have the financial capacity to create their own large-scale private ICT networks and/or Private Clouds (as outlined in further detail later in the article), the following discussion on Cloud-based models and strategies refers to either Public or Hybrid Cloud-supported business models. Especially today, the impressive innovation trends and convergence of major technologies such as ICT, bioand nanotechnologies are creating huge opportunities for creating new business ideas and companies, thus realizing the shift from the \managed economy" to the \entrepreneurial economy" [Audretsch and Thurik (2001)].

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code