داستان آبیدیک

information dimension


فارسی

1 عمومی:: بعد اطلاعات

The information dimension is very crucial for the GRC implementation process as this will provide all the setting up instructions and frameworks for the project plan. In addition, the interview data- set provided insight on how the information dimension can exist in the post-implementation period for sustain- ing a successful GRC environment inside the organiza- tion. The themes produced for the information dimension are described in Table 5.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code