داستان آبیدیک

information risk


فارسی

1 عمومی:: ریسك اطلاعات

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: ریسک اطلاعات

The availability of the data about information risk, user provisioning, and business process ownership be achieved if the organization provides full informa- tion about improving functions such as: Information Risk, user provisioning, and business process owner- ship. The availability of data about information risk, user provisioning, and business process ownership from the IT basis team is a basic requirement at this stage.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code