داستان آبیدیک
معنی کلمه like looking for a needle in a haystack ، معنی اصطلاح like looking for a needle in a haystack ، به like looking for a needle in a haystack چی می گن؟ ، like looking for a needle in a haystack چی می شه؟، واژه like looking for a needle in a haystack ، معادل like looking for a needle in a haystack ، like looking for a needle in a haystack synonym , like looking for a needle in a haystack definition , like looking for a needle in a haystack meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 197 میلی ثانیه.