داستان آبیدیک
معنی کلمه like stealing acorns from a blind pig ، معنی اصطلاح like stealing acorns from a blind pig ، به like stealing acorns from a blind pig چی می گن؟ ، like stealing acorns from a blind pig چی می شه؟، واژه like stealing acorns from a blind pig ، معادل like stealing acorns from a blind pig ، like stealing acorns from a blind pig synonym , like stealing acorns from a blind pig definition , like stealing acorns from a blind pig meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 229 میلی ثانیه.