داستان آبیدیک

luxury branded visual representation


فارسی

1 فلسفه:: بازنمایش بصری با برند لوکس

How are luxury-branded visual representations produced by contemporary luxury-branded visual representation not as a casual viewer or spectator but person who looks at luxury-branded visual representations with, on the one luxury-branded visual representations differently from their producers. and its contemporary luxury-branded visual representations, its semiotics,

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code