داستان آبیدیک

luxury conglomerate


فارسی

1 اقتصاد:: شرکت خوشه‌ای کالاهای لوکس

Dr Irena Eris; Comité Colbert, 2013) or acquired by one of the major luxury conglomerates (e.g. * Verify whether the luxury brands belong to one of the major luxury conglomerates and insert an additional column for the name of the respective holdings. This finding possibly hints at the strong influence that the CEO of the respective luxury conglomerate exerts on the occurrence of LBACs (cf.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code