داستان آبیدیک

quote from

kwot fɹɑm


english

1 general:: Phrase(s): quote (something) from someone or something to recite something verbatim that someone else has said; to recite something verbatim from a printed source. • May I quote from your letter of the tenth? • Do you mind if I quote a line from Keats?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code